Gujarat Police LRD Result 2022 Cut off Marks (OJAS) Direct Link OUT

LRD Result 2022 | Gujarat Police Constable Examination

Gujarat Police LRD Result 2022 : lrd call letter | lrd call letter time | ojas call letter | constable call letter 2022 | ojas lrd | gujarat police call letter | police call letter 2021 ojas | Constable exam date | Constable Syllabus | maru gujarat lrd call letter | lrdgujarat2021.in call letter download | Gujarat Police Recruitment Board published official notification for exam date for Lokrakshak / Constable (LRD) preliminary written exam 2022.More Details and Notification Stay updated with us.

:: તા.૦૬.૦૮.ર૦રર ::

લોકરક્ષક કેડરની ભરતીની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગે

લોકરક્ષક ઉમેદવારોની દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગેની તારીખ હવે ૫છી જાહેર કરવામાં આવશે. દસ્તાવેજ ચકાસણી અંગેના કોલલેટરનો નમૂનો ઉમેદવારોની જાણ માટે નીચે આપેલ લીંક ૫રથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. જેથી ઉમેદવારો તે મુજબના પ્રમાણ૫ત્રો તૈયાર રાખી શકે.

દસ્તાવેજ ચકાસણીની તારીખ નકકી થયા બાદ ઉમેદવારોને આ વેબસાઇટના માઘ્યમથી જણાવવામાં આવશે અને તે વખતે કોલ લેટર OJAS ની વેબસાઇટ ૫રથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.

LRD Police Constable Document Verification Call Letter 2022 Out | Download Call Letter @ojas.gujarat.gov.in

Posts Name: Constable – Lokrakshak Bharti 2018

Download Call Letter: Click Here

લોકરક્ષકની લેખિત પરીક્ષા 10 એપ્રિલ રવિવારના રોજ લેવામાં આવશે.

લોકરક્ષક ભરતીના કોલ લેટર હવે 1 એપ્રિલ ને બદલે 3 એપ્રિલે બહાર પાડવામાં આવશે.

Call letter Download Link / URL

  • Call Letter Notification:LRD Official Website: Click Here
  • OJAS Official Website: Click Here (Official Notification Not Declared)

Stay Always With us for More Details and Gujarat Govt Jobs Notification in Gujarat.